نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 ملاک فضيلت انسان چيست؟

ملاک فضیلت انسان چیست؟ملاک فضيلت انسان در آن است که انسان داراي روح است که آن روح انسان را به خداوند متصل مي کند. تمام جمال و کمال انسان به آن روح بستگي دارد. فضيلت انسان وقتي به ظهور مي آيد که عمل او به روحش صعود بدهد. خداوند در قرآن کريم درباره ي سير و سلوک انسان يک قانون بيان مي کند. آن قانون اينست که:

«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» (فاطر: 10) "سخنان پاكيزه به سوى او بالا مى ‏رود و كار شايسته به آن رفعت مى‏ بخشد..."سير کلمه طيّب به طرف خداوند است، مقصدش خداست. کلمه ي طيّب يعني روح و جان پاک. مقصد جان پاک، خداست. ببينيد غايت و مقصد کجاست؟ مي توان از اين خاک به کجا اوج گرفت. عمل صالح جان پاک را اوج مي دهد. يعني جان پاک را نمي توان از عالم طبيعت جدا کرد مگر اينکه صاحب عمل صالح باشد. عمل صالح است که رفعت مي دهد و روح را به مقصدش مي رساند. اگر عمل صالح نباشد انسان در عالم طبيعت محبوس مي شود. در روايت داريم: «الدنيا سجن المومن»، دنيا زندان مومن است. جان بايد ازاين عالم مسافرت بکند.
مسافر آن بود کو بگذرد زود       ز خود صافي شود چون آتش از دود


اگر مسافر هستي سرعت بگير، توقف نکن.

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی حجة الإسلام و المسلمین فروغی(ویراش مجدد)

ملاک فضیلت انسان چیست؟ملاک فضيلت انسان در آن است که انسان داراي روح است که آن روح انسان را به خداوند متصل مي کند. تمام جمال و کمال انسان به آن روح بستگي دارد. فضيلت انسان وقتي به ظهور مي آيد که عمل او به روحش صعود بدهد. خداوند در قرآن کريم درباره ي سير و سلوک انسان يک قانون بيان مي کند. آن قانون اينست که:

«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» (فاطر: 10) "سخنان پاكيزه به سوى او بالا مى ‏رود و كار شايسته به آن رفعت مى‏ بخشد..."سير کلمه طيّب به طرف خداوند است، مقصدش خداست. کلمه ي طيّب يعني روح و جان پاک. مقصد جان پاک، خداست. ببينيد غايت و مقصد کجاست؟ مي توان از اين خاک به کجا اوج گرفت. عمل صالح جان پاک را اوج مي دهد. يعني جان پاک را نمي توان از عالم طبيعت جدا کرد مگر اينکه صاحب عمل صالح باشد. عمل صالح است که رفعت مي دهد و روح را به مقصدش مي رساند. اگر عمل صالح نباشد انسان در عالم طبيعت محبوس مي شود. در روايت داريم: «الدنيا سجن المومن»، دنيا زندان مومن است. جان بايد ازاين عالم مسافرت بکند.
مسافر آن بود کو بگذرد زود       ز خود صافي شود چون آتش از دود


اگر مسافر هستي سرعت بگير، توقف نکن.

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی حجة الإسلام و المسلمین فروغی(ویراش مجدد)

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

ملاک فضیلت انسان چیست؟ملاک فضيلت انسان در آن است که انسان داراي روح است که آن روح انسان را به خداوند متصل مي کند. تمام جمال و کمال انسان به آن روح بستگي دارد. فضيلت انسان وقتي به ظهور مي آيد که عمل او به روحش صعود بدهد. خداوند در قرآن کريم درباره ي سير و سلوک انسان يک قانون بيان مي کند. آن قانون اينست که:

«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» (فاطر: 10) "سخنان پاكيزه به سوى او بالا مى ‏رود و كار شايسته به آن رفعت مى‏ بخشد..."سير کلمه طيّب به طرف خداوند است، مقصدش خداست. کلمه ي طيّب يعني روح و جان پاک. مقصد جان پاک، خداست. ببينيد غايت و مقصد کجاست؟ مي توان از اين خاک به کجا اوج گرفت. عمل صالح جان پاک را اوج مي دهد. يعني جان پاک را نمي توان از عالم طبيعت جدا کرد مگر اينکه صاحب عمل صالح باشد. عمل صالح است که رفعت مي دهد و روح را به مقصدش مي رساند. اگر عمل صالح نباشد انسان در عالم طبيعت محبوس مي شود. در روايت داريم: «الدنيا سجن المومن»، دنيا زندان مومن است. جان بايد ازاين عالم مسافرت بکند.
مسافر آن بود کو بگذرد زود       ز خود صافي شود چون آتش از دود


اگر مسافر هستي سرعت بگير، توقف نکن.

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی حجة الإسلام و المسلمین فروغی(ویراش مجدد)

Starts: 2012/09/05
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap