نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 غربای کره خاکی

یکی از شاگردان حضرت آیت الله انصاری شیرازی می فرماید به حق وی فرشته ای بود که روی این زمین چند صباحی زندگی کرد و دوباره به جایگاه ابدی خود رفت.
کاتب گوید جمال و برکت و آبادی این عالم با انسانهای وارسته ای است که با ابدان مادی در این نشأه محشورند ولی روح آنها در عالم بالا مستغرق جمال و جلال است واین استغراق به آنها مجال تنازل نمیدهد به تعبیر امیرالمومنین:
 صحبوا الدنیا بابدان معلقه ارواحها بالمحل الاعلی .
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است .
چنین اشخاصی نمی گویند خدایا ما را به بهشت ببر بلکه می گویند ما را از بهشت بیرون مبر.
 من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود
وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟
یکی از بزرگان می گوید شهر آنجاست که شیخ محمد بهاری خوابیده است. او از اعاجیب عرفای قرن اخیر بوده است. جاذبه خلوص این طی طریق کرده ها قابل وصف نیست یکی از مراجع در حق شیخ محمد بهاری می فرماید هر کس فی المثل دو قدم با او همراه می شد فدایش می گشت. تاثیر نفس اینگونه عارفان واصل در درس اخلاق محیر العقول است به مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی گفتند عده ای در درس اخلاق شما غش می کنند فرمود کاری نکرده اند مولایشان هر روز غش می کرد.
این نمره علمای اخلاق بهترین روضه خوان برای نفوس مستعده هستند:

مردم همه دنبال طرب خانه خویشند
من مرثیه خوان دل دیوانه خویشم

امام سجاد به خداوندن عرض می کند: خدایا  مرا کمک کن اما با روضه خوانی! الهی اعنی بالبکاء علی نفسی

یکی از شاگردان حضرت آیت الله انصاری شیرازی می فرماید به حق وی فرشته ای بود که روی این زمین چند صباحی زندگی کرد و دوباره به جایگاه ابدی خود رفت.
کاتب گوید جمال و برکت و آبادی این عالم با انسانهای وارسته ای است که با ابدان مادی در این نشأه محشورند ولی روح آنها در عالم بالا مستغرق جمال و جلال است واین استغراق به آنها مجال تنازل نمیدهد به تعبیر امیرالمومنین:
 صحبوا الدنیا بابدان معلقه ارواحها بالمحل الاعلی .
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است .
چنین اشخاصی نمی گویند خدایا ما را به بهشت ببر بلکه می گویند ما را از بهشت بیرون مبر.
 من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود
وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟
یکی از بزرگان می گوید شهر آنجاست که شیخ محمد بهاری خوابیده است. او از اعاجیب عرفای قرن اخیر بوده است. جاذبه خلوص این طی طریق کرده ها قابل وصف نیست یکی از مراجع در حق شیخ محمد بهاری می فرماید هر کس فی المثل دو قدم با او همراه می شد فدایش می گشت. تاثیر نفس اینگونه عارفان واصل در درس اخلاق محیر العقول است به مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی گفتند عده ای در درس اخلاق شما غش می کنند فرمود کاری نکرده اند مولایشان هر روز غش می کرد.
این نمره علمای اخلاق بهترین روضه خوان برای نفوس مستعده هستند:

مردم همه دنبال طرب خانه خویشند
من مرثیه خوان دل دیوانه خویشم

امام سجاد به خداوندن عرض می کند: خدایا  مرا کمک کن اما با روضه خوانی! الهی اعنی بالبکاء علی نفسی

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

یکی از شاگردان حضرت آیت الله انصاری شیرازی می فرماید به حق وی فرشته ای بود که روی این زمین چند صباحی زندگی کرد و دوباره به جایگاه ابدی خود رفت.
کاتب گوید جمال و برکت و آبادی این عالم با انسانهای وارسته ای است که با ابدان مادی در این نشأه محشورند ولی روح آنها در عالم بالا مستغرق جمال و جلال است واین استغراق به آنها مجال تنازل نمیدهد به تعبیر امیرالمومنین:
 صحبوا الدنیا بابدان معلقه ارواحها بالمحل الاعلی .
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است .
چنین اشخاصی نمی گویند خدایا ما را به بهشت ببر بلکه می گویند ما را از بهشت بیرون مبر.
 من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود
وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟
یکی از بزرگان می گوید شهر آنجاست که شیخ محمد بهاری خوابیده است. او از اعاجیب عرفای قرن اخیر بوده است. جاذبه خلوص این طی طریق کرده ها قابل وصف نیست یکی از مراجع در حق شیخ محمد بهاری می فرماید هر کس فی المثل دو قدم با او همراه می شد فدایش می گشت. تاثیر نفس اینگونه عارفان واصل در درس اخلاق محیر العقول است به مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی گفتند عده ای در درس اخلاق شما غش می کنند فرمود کاری نکرده اند مولایشان هر روز غش می کرد.
این نمره علمای اخلاق بهترین روضه خوان برای نفوس مستعده هستند:

مردم همه دنبال طرب خانه خویشند
من مرثیه خوان دل دیوانه خویشم

امام سجاد به خداوندن عرض می کند: خدایا  مرا کمک کن اما با روضه خوانی! الهی اعنی بالبکاء علی نفسی

Starts: 12-27-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap