نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دروغ گو اگر نماز هم بخواند منافق است

 

 

دروغ مانند ماده مخدری است که نیروی فهم و شعور جامعه را نابود می سازد و حقایق را می پوشاند ، یا مانند نوشابه الکی است که مردم زا مست نموده و قوه عاقله را از تمیز خیر و شر باز می دارد. از این جاست که اسلام ، دروغ را یکی از گناهان بزرگ شمرده و برای دروغ گو ارزش و شخصیت دینی قائل نیست.

پیغمبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود : دروغ نه تنها در شرع ،گناه و کرداری زشت معرفی شده ، بلکه از نظز عقل نیز زشتی و ناروایی آن روشن است و شیوع این کردار ناپسند در جامعه ، در کمترین فرصتی اعتماد را که یگانه رابطه اجتماعی مردم است،از بین میبرد.

برگرفته از مجموعه تفکرات و گفتارهای علامه طباطبایی در کتاب بنده خاص

 

 

دروغ مانند ماده مخدری است که نیروی فهم و شعور جامعه را نابود می سازد و حقایق را می پوشاند ، یا مانند نوشابه الکی است که مردم زا مست نموده و قوه عاقله را از تمیز خیر و شر باز می دارد. از این جاست که اسلام ، دروغ را یکی از گناهان بزرگ شمرده و برای دروغ گو ارزش و شخصیت دینی قائل نیست.

پیغمبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود : دروغ نه تنها در شرع ،گناه و کرداری زشت معرفی شده ، بلکه از نظز عقل نیز زشتی و ناروایی آن روشن است و شیوع این کردار ناپسند در جامعه ، در کمترین فرصتی اعتماد را که یگانه رابطه اجتماعی مردم است،از بین میبرد.

برگرفته از مجموعه تفکرات و گفتارهای علامه طباطبایی در کتاب بنده خاص

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

 

دروغ مانند ماده مخدری است که نیروی فهم و شعور جامعه را نابود می سازد و حقایق را می پوشاند ، یا مانند نوشابه الکی است که مردم زا مست نموده و قوه عاقله را از تمیز خیر و شر باز می دارد. از این جاست که اسلام ، دروغ را یکی از گناهان بزرگ شمرده و برای دروغ گو ارزش و شخصیت دینی قائل نیست.

پیغمبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود : دروغ نه تنها در شرع ،گناه و کرداری زشت معرفی شده ، بلکه از نظز عقل نیز زشتی و ناروایی آن روشن است و شیوع این کردار ناپسند در جامعه ، در کمترین فرصتی اعتماد را که یگانه رابطه اجتماعی مردم است،از بین میبرد.

برگرفته از مجموعه تفکرات و گفتارهای علامه طباطبایی در کتاب بنده خاص

Starts: 2013/02/16
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap