Deneme versiyası
Günün nitqi
Ayətullah amillər: ilk Asrsyant, E. Ast.khda ona Lord ələ ürəyində olduğunu Allahın sadiq iki barmaqları arasında ona Knd.qlb bir Allah tuta onun Dhd.jz Khvdqrar saxlamaq.

 دستور العمل اخلاقی از شهید اول

۱- برادرانم را سفارش می کنم که همه توان خود را به کار برند و در جمع کردن بین دل و زبان هنگام تلاوت قران و سایر اذکار در رکوع و سجود و دیگر حالات . و به این قانع نباشند که فقط جسمشان در حضور خدا باشد و حضور قلب نداشته باشند .هر چه اعضای بدن خود را در غیر نماز از کارهای بیهوده باز دارند در هنگام نماز هم همان قدر حضور قلب خواهند داشت. ۲- از برادرانم می خواهم که با زبان و قلب خدا را یاد کنند .در مجالس و محافل هنگام راه رفتن و بخصوص به وقت غذا خوردن و وضو ساختن.چه شیطان بر انسان ذاکر هنگام غذا خوردن و وضو ساختن کمتر وارد می شود و وسوسه اش در نماز کم می شود.

 

۳- برادرانمان را به مداومت بر طهارت سفارش می کنم . سزاوار است که انسان همیشه با وضو باشد چرا که وضو سلاح مومن است.

۴- حتی المقدور رو به قبله بنشیند و در هر مجلسی که رو به قبله ننشیند معتقدباشد که فضیلتی از او فوت شده است . در هر مجلسی بر این باور باشد که گویا پیامبر اکرم حضور دارد تا در گفتار و کردار ادب را رعایت کند و با وضو رو به قبله بخوابد.

۵- از نافع ترین توصیه ها شب زنده داری است و تحجد که شیوه ی صالحان است.صالحان هیچ شبی را بی نافله صبح نمی کردند . گاه در آغاز شب و گاه نیمه شب و گاه در پایان شب.

۶- دوست دارم هیچ روز و شبی بر برادرانم نگذرد مگر اینکه بر گذشته متاسف باشند و در پیشگاه خدا بر اینکه به درجات عالی دست نیافته اند غبط خورند.

۷- یاد مرگ آدمی را در نیل به حقایق بندگی کمک می کندو از پیامبر اکرم (ص)پرسیدند : آیا کسی با شهیدان محشور می شود؟پیامبر فرمودند : بلی . کسی که هر روز بیست بار یاد مرگ کند .

مرگ ارزو ها را کوتاه و عمل را نیکو می کند .

۸- از آنچه من در طول زندگیم سود برده ام و برادرانم را بدان سفارش میکنم صبح زودرفتن به سوی نماز جمعه است.بکوشید که در این روز نماز صبح را در مسجد بگذاریدو تا ظهر وقتتان را به تلاوت قران و نماز و ذکر گفتن سپری کنید تا وقت نماز جمعه برسد . روز جمعه روز پرداختن به امور آخرت است و در این روز نباید به امور دنیوی مشغول بود.قبل از طلوع آفتاب غسل جمعه کنید و اگر صبح زود به طرف مسجد روید و غسل را نزدیک نماز جمعه انجام دهید نیکوست.

۹- دوست دارم برادرانم هیچ روزی را بدون صدقه دادن به شب نرسانند و هیچ هفته ای را بدون روزه گرفتن نگذرانند . بهتر است دوشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرند و الا دو روز آخر آنرا.

۱۰- برادرانم را سفارش میکنم که برادران دینی خود را به نیکی یاد کنند . اگر چه معتقدند که در آنها بدعت یا شبهه ای هست و باب تاویل و توجیه بد گویی مسلمانان را بر خود باز نکنند .

۱۱- دوست دارم که برادرانم بعد از نماز صبح تا زمانی که خورشید به قدر یک نیزه بالا نیامده .در امور دنیوی سخن نگویند و آن را با گذراندن دو رکعت نماز مستحبی به کارو تلاش بپردازند.

۱- برادرانم را سفارش می کنم که همه توان خود را به کار برند و در جمع کردن بین دل و زبان هنگام تلاوت قران و سایر اذکار در رکوع و سجود و دیگر حالات . و به این قانع نباشند که فقط جسمشان در حضور خدا باشد و حضور قلب نداشته باشند .هر چه اعضای بدن خود را در غیر نماز از کارهای بیهوده باز دارند در هنگام نماز هم همان قدر حضور قلب خواهند داشت. ۲- از برادرانم می خواهم که با زبان و قلب خدا را یاد کنند .در مجالس و محافل هنگام راه رفتن و بخصوص به وقت غذا خوردن و وضو ساختن.چه شیطان بر انسان ذاکر هنگام غذا خوردن و وضو ساختن کمتر وارد می شود و وسوسه اش در نماز کم می شود.

 

۳- برادرانمان را به مداومت بر طهارت سفارش می کنم . سزاوار است که انسان همیشه با وضو باشد چرا که وضو سلاح مومن است.

۴- حتی المقدور رو به قبله بنشیند و در هر مجلسی که رو به قبله ننشیند معتقدباشد که فضیلتی از او فوت شده است . در هر مجلسی بر این باور باشد که گویا پیامبر اکرم حضور دارد تا در گفتار و کردار ادب را رعایت کند و با وضو رو به قبله بخوابد.

۵- از نافع ترین توصیه ها شب زنده داری است و تحجد که شیوه ی صالحان است.صالحان هیچ شبی را بی نافله صبح نمی کردند . گاه در آغاز شب و گاه نیمه شب و گاه در پایان شب.

۶- دوست دارم هیچ روز و شبی بر برادرانم نگذرد مگر اینکه بر گذشته متاسف باشند و در پیشگاه خدا بر اینکه به درجات عالی دست نیافته اند غبط خورند.

۷- یاد مرگ آدمی را در نیل به حقایق بندگی کمک می کندو از پیامبر اکرم (ص)پرسیدند : آیا کسی با شهیدان محشور می شود؟پیامبر فرمودند : بلی . کسی که هر روز بیست بار یاد مرگ کند .

مرگ ارزو ها را کوتاه و عمل را نیکو می کند .

۸- از آنچه من در طول زندگیم سود برده ام و برادرانم را بدان سفارش میکنم صبح زودرفتن به سوی نماز جمعه است.بکوشید که در این روز نماز صبح را در مسجد بگذاریدو تا ظهر وقتتان را به تلاوت قران و نماز و ذکر گفتن سپری کنید تا وقت نماز جمعه برسد . روز جمعه روز پرداختن به امور آخرت است و در این روز نباید به امور دنیوی مشغول بود.قبل از طلوع آفتاب غسل جمعه کنید و اگر صبح زود به طرف مسجد روید و غسل را نزدیک نماز جمعه انجام دهید نیکوست.

۹- دوست دارم برادرانم هیچ روزی را بدون صدقه دادن به شب نرسانند و هیچ هفته ای را بدون روزه گرفتن نگذرانند . بهتر است دوشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرند و الا دو روز آخر آنرا.

۱۰- برادرانم را سفارش میکنم که برادران دینی خود را به نیکی یاد کنند . اگر چه معتقدند که در آنها بدعت یا شبهه ای هست و باب تاویل و توجیه بد گویی مسلمانان را بر خود باز نکنند .

۱۱- دوست دارم که برادرانم بعد از نماز صبح تا زمانی که خورشید به قدر یک نیزه بالا نیامده .در امور دنیوی سخن نگویند و آن را با گذراندن دو رکعت نماز مستحبی به کارو تلاش بپردازند.

admin
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

۳- برادرانمان را به مداومت بر طهارت سفارش می کنم . سزاوار است که انسان همیشه با وضو باشد چرا که وضو سلاح مومن است.

۴- حتی المقدور رو به قبله بنشیند و در هر مجلسی که رو به قبله ننشیند معتقدباشد که فضیلتی از او فوت شده است . در هر مجلسی بر این باور باشد که گویا پیامبر اکرم حضور دارد تا در گفتار و کردار ادب را رعایت کند و با وضو رو به قبله بخوابد.

۵- از نافع ترین توصیه ها شب زنده داری است و تحجد که شیوه ی صالحان است.صالحان هیچ شبی را بی نافله صبح نمی کردند . گاه در آغاز شب و گاه نیمه شب و گاه در پایان شب.

۶- دوست دارم هیچ روز و شبی بر برادرانم نگذرد مگر اینکه بر گذشته متاسف باشند و در پیشگاه خدا بر اینکه به درجات عالی دست نیافته اند غبط خورند.

۷- یاد مرگ آدمی را در نیل به حقایق بندگی کمک می کندو از پیامبر اکرم (ص)پرسیدند : آیا کسی با شهیدان محشور می شود؟پیامبر فرمودند : بلی . کسی که هر روز بیست بار یاد مرگ کند .

مرگ ارزو ها را کوتاه و عمل را نیکو می کند .

۸- از آنچه من در طول زندگیم سود برده ام و برادرانم را بدان سفارش میکنم صبح زودرفتن به سوی نماز جمعه است.بکوشید که در این روز نماز صبح را در مسجد بگذاریدو تا ظهر وقتتان را به تلاوت قران و نماز و ذکر گفتن سپری کنید تا وقت نماز جمعه برسد . روز جمعه روز پرداختن به امور آخرت است و در این روز نباید به امور دنیوی مشغول بود.قبل از طلوع آفتاب غسل جمعه کنید و اگر صبح زود به طرف مسجد روید و غسل را نزدیک نماز جمعه انجام دهید نیکوست.

۹- دوست دارم برادرانم هیچ روزی را بدون صدقه دادن به شب نرسانند و هیچ هفته ای را بدون روزه گرفتن نگذرانند . بهتر است دوشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرند و الا دو روز آخر آنرا.

۱۰- برادرانم را سفارش میکنم که برادران دینی خود را به نیکی یاد کنند . اگر چه معتقدند که در آنها بدعت یا شبهه ای هست و باب تاویل و توجیه بد گویی مسلمانان را بر خود باز نکنند .

۱۱- دوست دارم که برادرانم بعد از نماز صبح تا زمانی که خورشید به قدر یک نیزه بالا نیامده .در امور دنیوی سخن نگویند و آن را با گذراندن دو رکعت نماز مستحبی به کارو تلاش بپردازند.

Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send

Ayətullah Əmirinin Əsərlərini Qoruma Mərkəzinin Darrelarşad Mədəniyyət və Tədqiqat İnstitutunun İnformasiya Mərkəzi

SiteMap